( Trang nhà nầy đã ngưng cập-nhật kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2014 )

Trang nhà của cựu sinh viên Trường Cao Ðẳng Ðiện Học là nơi liện lạc giữa các cựu giáo sư, cựu sinh viên, cựu nhân viên và thân hữu thuộc

gia đình Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ, Sài Gòn, Việt Nam


 

 

MỨC-ĐỘ THAM-NHŨNG CỦA 117 NƯỚC TRÊN THẾ-GIỚI

( 0: tham-nhung nhất - 100: trong sạch nhất)

 

CÁC TRANG NHÀ LIÊN-QUAN VỚI TRUNG-TÂM QUỐC-GIA KỸ-THUẬT

 

Trường Cao Ðẳng Công Chánh

Trường Kỹ Sư Công Nghệ

Trường Việt Nam Hàng Hải | Trường Hàng-Hải Việt-Nam

 

Trang nhà CSV Hóa Học (CSHH3)

Thân Hữu Ðiện Lực Việt Nam Hải Ngoại

Bản Tin THDLVN/HN Online

Freedom for Vietnam!..  

 

 

 

 

 

"Hạc vàng đi mất từ lâu

Ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay"

(Hoàng-Hạc-Lâu, Thôi-Hộ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Bình Cũ- Rượu Mới!..."

click tracking