Vietnam Location

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình dới y do TH L-Cng-Huấn cung-cấp, ngy 07 thng 02 nm 2009

.

(2009)

T tri: Nguyn-Ngc-Trn, Trn-Vn-Lin, Nghim-Vn-Hng, Kha-Vn-T v Nguyn-Vn-Hp

 

 

Thư  từ, bi  vỡ v ý  kiến xin gởi về cho  TruongCDDH@gmail.com  hoặc phutho68@gmail.com