Tin Buồn

 1. Thn hữu KQuan (CS5) ã qua ời

 2. Thầy CTCỜNG (G/TCH) qua ời

 3. Thầy PVKHẮN ã từ- trần

 4. GS TS NKUNG, em ThầyNhẫn, từ trần

 5. TH PDSử, (CS3) qua ời

 6. TH TDPhò (CS9) từ-trần tại Huế

 7. TH Nguyễn-Vn-Sng qua ời

 8. GS Nguyễn-Trung-Trinh qua-ời

 9. Hình-Ảnh Tang-Lễ GS Nguyễn-Trung-Trinh

 10. TH Nguyễn-Trọng-Cảnh (KS4) Qua ời

 11. TH Trần-Vn-Mng (CS3) Qua ời

 12. TH Bi ức-C (CS10) Qua ời

 13. TH Trng-Vn-Triệu (CS9) Qua ời

 14. TH L-Hữu-Phớc Từ-Trần (KS-3)

 15. GS Nguyễn-Hữu-Minh Từ-Trần

 16. TH L-B-Trực (PG/LVN, trớc 1975) từ-trần

 17. Thn-mẫu Nguyễn-Chu-Hng (CS-9) từ-trần

 18. Thn-mẫu TH NVHon (CSDD-9) từ-trần,

 19. Thn hữu Nguyễn-Ngọc-Vy (nhạc-phụ của TH Trần-Khiết, KS2 v TH LMTry (KS9) từ trần

 20. Thn-hữu Nguyễn-Vn-Tạo (KS-9), ã từ-trần

 21. Thn-hữu Tạ-nh-ng (CST-11) ã từ-trần

 22. Cụ B Thn mẫu TH TBLn (KS-1) qui tin

 23. Bo-ệ của thầy HTPht, Cụ HVHiền từ-trần

 24. Thn-hữu Nguyễn-Khắc-Mẫn (KS-13) từ-trần

 25. GS Trng-Thanh-Xun ã qua ời

 26. TH Hồ-Duy-Kiều (KS2) ã qua ời

 27. TH Tn-Thất-Thớc (KS6) ã qua ời

[ trang chnh ]

Th từ, bi vở v ý kiến xin gởi  TruongCDDH@gmail.com hoặc phutho68@gmail.com