Chúng-tôi được tin muộn!..

 

Các thân-hữu (CSV/ TCĐĐH) sau đây đã mất tại Việt-Nam:

  1. Thân-hữu TRẦN-VĂN-MĂNG (CSĐ3) mất ngày 15 tháng Giêng năm 2009, thọ 78 tuổi (1941-2009)

  2. Thân-hữu BÙI-ĐỨC-CƠ (CSĐ10) mất ngày 18 tháng Tư năm 2009, thọ 62 tuổi (1948-2009)

Xin thành-kính phân-ưu cùng tang-quyến

Nguyện-cầu hương-hồn người quá-cố sớm tiêu-diêu miền cực-lạc

 

Nhóm chủ-trương trang nhà CSV/ TCĐĐH