Tờng Trình về Chng Trình Lambert

Hình chụp của bản tờng  trình về chng  trình Lambert, ợc soạn  thảo

bởi TH L  Cng  Vn (Cựu  Sinh  Vin CS2, KST1 v cũng l Phụ  T Chng  Trình Thực  Hnh Lambert). 

Bản sao ny do chị Võ  Thị  Minh  Nguyệt (CS9) nhận ợc từ

thầy Cung  Tất  Cờng (Cựu Gim  ốc TCH).

.

1/7