Các Cựu Giám Đốc và Phụ Tá Trường Cao-Đẳng Điện-Hoc

 

1

NGUYỄN KHẮC NHẨN

(1957 1964)

[ Các bài viết và phỏng vấn GS Tiến Sĩ Nguyễn Khắc Nhẫn về Điện Hat Nhân ]

2

TRỊNH ĐÌNH CHUNG

(Phụ Tá Giám Đốc)

 

3

CUNG TẤT CƯỜNG 

  

[ Tang-lễ Thầy Cung-Tất-Cường ]

4

NGUYỄN TƯ DỤC

(Xử lý Thường Vụ)

 

5

TRẦN AN NHÀN

6

VĨNH TIẾU

(Phụ Tá Giám Đốc)

 

7

PHẠM HỮU HIỆP

 

8

ĐĂNG KỲ XƯƠNG

 

9

LÊ BÁ TUÂN